Παρουσίαση της Διεύθυνσης, του ρόλου της, της λειτουργίας της και των τμημάτων της Ελαχιστοποίηση
Η Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας , αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Α Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).
Β Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και Εποπτείας Επαγγελμάτων.
Γ Τμήμα Μητρώου Μελετητών.
Δ Τμήμα Μητρώου Ελεγκτών - Αξιολογητών Ποιότητας και Λοιπών Μητρώων (ΜΕΑΠ).Αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αφορούν στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:

Α. Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 • Η μέριμνα για τη τήρηση του προβλεπόμενου από το νόμο Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπου καταγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων και μέσα από το οποίο γίνεται η κατάταξη, προαγωγή ή άλλη μεταβολή σε τάξη ή κατηγορία αναλαμβανομένων έργων.
 • Η καταγραφή της στελέχωσης, της εμπειρίας, του εξοπλισμού, της οικονομικής κατάστασης, της τεχνικής ικανότητας των επιχειρήσεων αυτών.
 • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής του ΜΕΕΠ.
 • H έκδοση πιστοποιητικών του ΜΕΕΠ.
 • Η μελέτη και η εισήγηση νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της τήρησης του ΜΕΕΠ.
 • Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εργοληπτικές επιχειρήσεις και στα στελέχη τους στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
 • Η τήρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που άπτονται της ποιότητας οργάνωσης αυτών και του παραγομένου προϊόντος (I.S.O.).
Β. Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και Εποπτείας Τεχνικών Επαγγελμάτων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 • Η μέριμνα για την τήρηση του μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών όπου καταγράφεται η εμπειρία των διπλωματούχων μηχανικών και των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των ΚΑΤΕΕ και των Σχολών Υπομηχανικών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε όλες τις φάσεις της, όπως μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη και όπου γίνεται κατάταξη των εγγραφόμενων κατά κατηγορίες και τάξεις εμπειρίας γύρω από την κατασκευή των έργων.
 • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής του ΜΕΚ. Η έκδοση πιστοποιητικών.
 • Η μελέτη και η εισήγηση νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της στήριξης του ΜΕΚ.
 • Η εποπτεία στην άσκηση των επαγγελμάτων Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και των τεχνικής κατεύθυνσης αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των ΚΑΤΕΕ, των Σχολών Υπομηχανικών και του λοιπού τεχνικού δυναμικού, που απασχολείται με την παραγωγή έργων στη χώρα, όπως τεχνικών βοηθών, εργοδηγών, σχεδιαστών, ειδικευμένων τεχνικών, χειριστών μηχανημάτων και βοηθών των παραπάνω ειδικοτήτων.
Γ. Τμήμα Μητρώου Μελετητών, στο οποίο υπάγονται τα εξής:
 • Η μέριμνα για τη χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση των πτυχίων μελετητών.
 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Μελετητών και Μητρώου Γραφείων Μελετητών.
 • Η μέριμνα για τη σύσταση συγκρότηση και λειτουργία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ).
 • Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της ΓΕΜ, η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη βελτίωση της τήρησης των μητρώων.
 • Η τήρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων των Μελετητικών Γραφείων που άπτονται της ποιότητας οργάνωσης αυτών και των παραγόμενων μελετών (I.S.O).
 • Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο τμήμα ΓΕΜ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα που ήδη λειτουργεί : www.ypex-mele.gr.